Manljuswykein Skiermûntseach

Ofwaaid praat oer Volvo's, spikerbroeken dêr't jo gjin ôfskied fan nimme kinne, Belgysk bier en de meast geweldige Marktplaatstsjinfallers... Yntusken wie't doel en seagje fjouwer beammen om. En dat slagge samar.


Reacties