Ripich reit


ripich reit
beferzen lân
sûnder lûd
of dochs?
in spjocht
kin it net litte
en roffelet de stilte
oan stikken
Reacties